Kỳ vọng vào hiệu quả chống tham nhũng và đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, tận tâm phụng sự nhân dân

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đánh giá sâu sắc, toàn diện những kết quả quan trọng các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện

Trong đó, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này đã đạt được kết quả toàn diện, nổi bật là “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp, tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị. Đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xử lý nghiêm những tổ chức và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta đoàn kết hơn, vững mạnh hơn, trong sạch hơn, làm cho niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và tăng cường hơn...”.

Là một đảng viên có huy hiệu hơn 50 năm tuổi đảng, từng giữ cương vị ủy viên Thường vụ Đảng Ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiêm Bí thư chi bộ khu dân cư Lý Nam Đế 3 (phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Trịnh Thanh Phi nêu ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới, đại hội cần thảo luận rõ những hạn chế, khuyết điểm như: Đảng ra nhiều nghị quyết nhưng việc triển khai tổ chức thực hiện chậm và vẫn là khâu yếu; công tác tư tưởng còn thụ động, thiếu kịp thời, tính thuyết phục chưa cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tự phê bình và phê bình ở nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu, còn ít cán bộ, người đứng đầu thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương…; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn thấp; công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi chưa thường xuyên, quyết liệt, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ở một số địa phương, bộ, ngành còn hạn chế, tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp; công tác dân vận nhiều nơi kém, việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình nhất là với địa bàn phức tạp chưa kịp thời, sâu sát; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở không ít nơi hoạt động hình thức, kém hiệu quả, chưa theo kịp yêu cầu tình hình nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, báo cáo đề cập toàn diện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp với 10 nội dung như thế là đầy đủ, chặt chẽ. Trong đó, báo cáo xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá là rất chính xác (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ; (2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; (3) Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra. giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Nhiệm kỳ qua mặc dù có nhiều cố gắng nhưng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn những hạn chế, yếu kém, nhiều tổ chức Đảng, tập thể Ban Thường vụ mất sức chiến đấu, người đứng đầu cấp ủy không gương mẫu, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, ra những quyết định sai lầm vi phạm quy định, quy chế, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước, phải xử lý kỷ luật, pháp luật rất đau xót.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng

Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí có tiến bộ, không có vùng cấm, ngoại lệ đạt nhiều kết quả rất quan trọng…Tuy nhiên, đảng viên, nhân dân cho rằng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện diễn ra có tổ chức, rất tinh vi, phức tạp, việc phòng chống cần phải quyết liệt hơn nữa. Đây vẫn là vấn đề nhân dân hết sức quan tâm, mong muốn, Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị nói và làm phải đi đôi với nhau hết sức chặt chẽ.

Để tạo bước đột phá, hiệu quả cao trong chống tham nhũng tiêu cực, cần đề ra quy định mạnh mẽ hơn. Ví như, cán bộ không trung thực, cố ý giấu, không kê khai tài sản tăng thêm, cần khẳng định ngay đó là dấu hiệu vi phạm, phải được kiểm tra, thanh tra kết luận và cần thiết chuyển sang cơ quan điều tra, nếu có vấn đề xử lý theo pháp luật và loại cán bộ đó ra khỏi bộ máy.

Thực tế, những cán bộ sa vào chủ nghĩa cá nhân, chuyên quyền, độc đoán dẫn đến tha hóa, tham nhũng đều có nguyên nhân quyền lực không bị kiểm soát. Vì thế trong phương hướng xây dựng Đảng, công tác cán bộ cần đề ra quy chế, quy định cụ thể, hữu hiệu để kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Mặt khác, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng ngành, cơ quan, đơn vị cần có cách tiến hành có hiệu quả công tác giáo dục, quản lý cán bộ về đạo đức, lối sống, sinh hoạt. Nhiều cán bộ có chức quyền về sinh hoạt cư trú ở khu dân cư, qua quan hệ giao tiếp, nhìn bề ngoài thì cấp ủy, cán bộ, nhân dân địa phương rất khó biết được cán bộ đó trong sạch hay đã và đang suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng. Những cán bộ xấu nhưng khéo che đậy bản chất thật của mình thì mà hy vọng tai mắt nhân dân khu dân cư giám sát, phát hiện chỉ là lý thuyết, không thực tế.

Vì Hiến pháp Nhà nước ta đã xác lập Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, công tác cán bộ trong bộ máy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị do Đảng quyết định, Đảng lại chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định của mình. Trong nhiệm kỳ tới, Trung ương cần cải tiến, đề ra quy chế cụ thể, minh bạch để nhân dân thực quyền giám sát công tác lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý, giáo dục cán bộ của Đảng. Mọi sai sót về công tác cán bộ cấp ủy Đảng, Trung ương Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân.

(Theo báo Pháp Luật & Xã Hội)